top of page

Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Sexual Competence and Erotic Art Center  (turpmāk – Centrs), vienotās reģistrācijas Nr. 40203252403, juridiskā adrese Balasta dambis 70D - 1, Rīga, LV-1048.

 2. Uzņēmuma kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: seksualiinteligents@gmail.com.

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, tai skaitā vārds, uzvārds, tālr. nr, e-pasta adrese, videonovērošanas ieraksti.

 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem).

 • Centra mājaslapas apmeklētājiem.

 1. Centrs rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

 2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu asptrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas datus (Centra mājaslapā, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

 1. Centrs apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • klienta identificēšanai;

 • pieteikumu apstrādei;

 • saziņai ar klientu par pieteikuma izpildi;

 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

 • pakalpojumu izmantošanas veicināšanai;

 • pakalpojumu reklamēšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

 • norēķinu administrēšanai;

 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 

  2. Centra likumiskās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;

 • analizēt centra mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

 • veikt darbības klientu noturēšanai un piesaistīšanai;

 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

Personas datu apstrāde un aizsardzība

 1. Centrs apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Centra saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot tādus drošības pasākumus kā ugunsmūri un ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. Centrs neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Centrs glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Centrs vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;

 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

  2. Pēc tam, kad 1. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

 2. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu elektroniskā pasta veidā, rakstot uz seksualiinteligents@gmail.com. 

 3. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Centrs izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 4. Centrs atbildi Klientam nosūta elektroniski uz viņa norādīto e-pasta adresi.

 5. Centrs nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt Klienta

 1. Veicot pieteikumu elektroniski (e-pasts), Klients piekrīt savu datu apstrādei, kas nepieciešami, lai sazinātos ar klientu.

 2. Veicot pieteikumu Centra mājaslapā.

 3. Dati, kas var tikt apstrādāti – vārds, uzvārds, tālr.nr., e-pasta adrese, adrese, ja tāda nepieciešama.

 4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

 5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

 1. Centrs veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

Komerciāli paziņojumi

 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Centra un/vai trešo pušu pakalpojumiem Centrs veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

 2. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, nosūtot e-pastu uz adresi seksualiinteligents@gmail.com.

 3. Centrs pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz 72 h.

Citi noteikumi

 1. Centram ir tiesības veikt papildinājumus vai grozījumus Privātuma politikā ievietojot tos Centra mājaslapā.

Personas datu dzēšana

 1. Lietotājam jebkurā brīdī ir tiesības dzēst savu profilu un ar to saistītos personas datus, uzrakstot portāla administrācijai uz e-pastu: seksualiinteligents@gmail.com.

bottom of page